Monday, 11 July 2011

FORMAT LAPORAN PEMBANGUNAN SISTEM


1.0 MEMBUAT FORMAT LAPORAN
o Format laporan bagi Pembangunan Sistem dijalankan secara sistematik.
o Memudahkan pihak yang menilai sistem melihat pembangunan sistem secara berfasa.

2.0 FORMAT LAPORAN

a)Format bagi menyediakan Laporan Pembangunan Sistem Inventori adalah sebagaimana berikut:
o Pendahuluan
o Analisis Keperluan Sistem (Requirement Analysis)
o Mengkaji Sistem Sedia Ada (Sistem Lama)
o Pembangunan Sistem Baru
o Pengujian Sistem (Sistem Testin)
o Operasi dan Penyelenggaraan.

3.0 CADANGAN BAGI FORMAT LAPORAN SISTEM

a) PENDAHULUAN :
o Menentukan Sistem yang dijalankan loleh Organsasi.
o Meninjau jenis tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli di Organisasi.
o) Tenaga (Sumber Manusia) yang terlibat di dalam Operasi

b) ANALISIS KEPERLUAN:
o Membuat analisis keperluan bagi proses kerja seseuah organisasi.
o Meninjau apakah output yang dihasilkan bagi organisasi.
o Mengetahui objektif yang hendak dicapai oleh organisasi.

c) MENGKAJI SISTEM SEDIA ADA.
o Pembangunan Sistem akan mengkaji Sistem sedia ada yang beroperasi di Orgnasisasi.
o Memerhati proses sedia ada yang terdapat di dalam organisasi.
o Meninjau Output sedia ada yang dihasilkan oleh Organisasi.

d) PEMBANGUNAN SISTEM BARU
o Pembangunan Sistem Baru dimulakan dengan mengenalpasti Output yang hendak dihasilkan.
o Merangka Data Flow Diagram (DFD).
o Merangkan Hubungan yang terlibat (relationship)
o Merangka jadual kerja Pembangunan Sistem (Time Frame)
-Jadual Kerja
-Carta Gantt
-Carta PERT
o Membangun Sistem dengan Menggunakan program yang dipilih.
o Membangunkan Menu yang terlibat dengan Laporan yang dikehedaki.

e) PENGUJIAN SISTEM.
a)Pengujan Sistem dijalankan sebagaimana berikut:
o Pengujian Unit
o Pengujian Integrasi
o Pengujian Sistem (Secara keseluruhan)

f) OPERASI DAN PENYELENGGARAAN
o Sistem selesai diuji dan pembetulan, proses Operasi Sistem di Organisasi di buat.
o Proses ‘Installation’ dijalankan dan diberi latihan Penggunaan kepada ahli-ahli yang terlibat.
o Penyediaan manual Pengguna kepada Ahli-ahli.
o Proses Pemantauan dilakukan bagi membuat Penyelenggaraan.
o Penyelenggaraan Sistem dijalankan memastikan agr pengguna dapat Mengakses
o Sistem secara berkesan dan menyelesaikan segala kesilapan yang berlaku.
o Tempoh Penyelenggaraan akan ditentukan oleh Pihak Pembangunan Sistem dengan pihak organisasi mengikut Perjanjian yang dimeterai

KAJIAN SISTEM MASA DEPAN

o Sistem yang dibangunkan adalah Berasaskan Web(Internet)
o Mempunyai Capaian yang mudah oleh pengguna
o Sistem dapat dipertingkatkan secara berperingkat.
o Sistem sentiasa dibuat penambahbaikan untuk memudahkan Pengguna.
0 Sistem mempunyai Jangka Hayat mengikut peredaran masa dan menunggu keusangan Sistem.

No comments:

Post a Comment