Monday, 15 July 2013

Kepentingan Sistem Inventori

Inventory Planning- merangka sistem

ABSTRAK
Sebuah Organisasi mengalami masalah di dalam persoalan inventori. Seringkali terjadi kesulitan. Ia melibatkan kesalahan manusia dalam mencatat tetapi juga kesulitan yang ditimbulkan kerana kaedah penyusunan yang tidak diatur dengan baik.
Penyusunan barang mempunyai tatacara tertentu dan ianya adalah sukar jika dilakukan secara manual.
Selain banyaknya proses keluar masuk barang, kesulitan juga ditimbulkan oleh proses pencarian barang yang harus dikeluarkan dari gudang. Kesulitan – kesulitan tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem inventori yang baik serta penyusunan produk dilakukan secara berkomputer.

Tujuan utama pembangunan sistem ini adalah untuk mengatasi masalah kesulitan pengaturan barang secara manual serta meminimakan kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan secara manual. Sistem ini akan memudahkan dalam pencarian letak dan menemukan barang akan dikeluarkan. Pengaturan letak barang akan dipaparkan di dalam sistem.
Sistem yang dibuat meliputi :
Memasukkan data barang,Transaksi yang melibatkan keluar-masuknya barang ke/dari gudang. Dari pengujian, sistem ini dapat melakukan kawalan terhadap persediaan dan memberikan laporan persediaan terbaru. Program yang dihasilkan juga mendukung pengaturan peletakan dan mampu memvisualisasikan lokasi penempatan.
Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara, oleh programmer dan user. Ia memenuhi kriteria user friendly, mudah digunakan sekalipun dioperasikan oleh pengguna yang kurang berpengalaman.

PENDAHULUAN
Dalam suatu organsasi, sistem penyimpanan hasil laporan sangatlah penting peranannya. Sistem yang baik dapat menguruskan lokasi penyimpanan dan sistem penyimpanan yang baik. Tempat penyimpanan yang baik tidak harus sangat besar.
Selain itu proses pemasukan dan pengeluaran barang juga merupakan hal yang penting bagi memastikan jenis barang yang mungkin akan disimpan dan dalam jumlah yang besar pula maka akan timbul kesulitan dalam melaksanakan proses pemasukan dan pengeluaran barang.

SISTEM INVENTORI
Sistem inventori yang baik haruslah memperhatikan secara efektif dan efisyens dalam melakukan proses kemasukan dan pengeluaran barang. Oleh itu prosedur menyusun barang agar tempat yang ada digunakan secara maksimum, dan proses mengatur kedudukan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Dengan ini sistem yang berkesan dapat membantu mengatur kedudukan barang serta menampilkan peta dari barang yang harus dikeluarkan, maka proses keluar masuk barang akan lebih efektif dan efisien.

-Sistem Inventori (Backtracking)
-Sistem ini menjalankan aktiviti (proses) :
Kemasukan barang / produk
Pengeluaran barang / produk
Pemeriksaan stok
Laporan
-Proses Pencarian (search) Kedudukan (lokasi) yang tepat untuk barang yang akan diinventori adalah dengan menggunakan kaedah algoritma backtracking, iaitu penyelesaian pengaturcaraan yang dapat menyelesaikan masalah dengan kaedah yang paling baik

PROSES KEMASUKAN BARANG
Kemasukan barang merupakan proses penambahan inventori barang. Proses pemasukan barang dalam organisasi setelah adanya pembelian daripada pembekal (supplier).
Jika terjadi Kerosakan, barang tidak akan disimpan sebagai inventori barang baru tetapi akan disimpan sebagai barang rosak, perlu ambil tindakan berkaitan jaminan terhadap kualiti barangan.

RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Kemasukan Barang

PROSES PENGELUARAN BARANG
Di dalam proses pengeluaran barang, aktiviti utamanya iaitu pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan pesanan ataupun pengiriman barang ke distributor pelanggan.
Pengeluaran barang sesuai dengan nota penjualan yang sudah dibuat dan dibuat juga surat jalan untuk barang yang sudah dikeluarkan.
RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Pengeluaran Barang

RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Pemeriksaan Barang (Verifikasi)
PROSES PEMERIKSAAN STOK (VERIFIKASI)
Pemeriksaan stok dilakukan secara berkala, mengikut masa yang ditetapkan.
Pemeriksaan stok tidak selalu dilakukan secara keseluruhan, tetapi lebih sering dilakukan untuk beberapa barang yang dianggap memiliki penjualan yang baik.

Sunday, 27 May 2012

Membina Fail Pangkalan Data Contoh

 
LATIHAN MEMBINA FAIL BARU
Membina Fail Database Pangkalan Data Baru dan diberi nama file LATIHAN.accdb
Seterusnya membina Table (Jadual) terdiri daripada 3 Table. Iaitu:  
          a) Table Biodata
               Membina Table Biodata dengan memilih design view bagi membuat Field sebagaimana berikut:
               i. NO_KP             Data Type Primary Key
              ii. Nama Pelajar      Data Type Text 20
             iii. Alamat                Data Type Text 20
             iv. Bandar                Data Type Text 15
              v. No Telefon          Data Type Text 12
             vi. Email                   Data Type Text 15
            vii. Website               Hyperlink
           viii. Gambar               Attachmant

           b) Table Subjek
                Membina Table Subjek dengan membina design view bagi membuat Field
                i. NO_KP            Data Type Primary Key
               ii. Project Development Plan   Data Type Text 5
              iii. Plan Implementation   Data Type Text 5
              iv. Operating System Management   Data Type Text 5
               v. Manage Security Syatems   Data Type Text 5
              vi. Standard Operating Procedures  Data Type Text 5
             vii. Inventory Planning    Data Type Text 5
            viii. Technology Trend     Data Type Text 5
            viii.  Jumlah GRED Data Type Text 5
              ix. PERATUS     Data Type text 5
              
            c) Table Tajaan dan Yuran
                Membina Table bagi Tajaan dan Yuran
                i. NO_KP       Data Type Primary Key
               ii. Jumlah Yuran Data Type Text 10
              iii. Nama Penaja Data Type Text 15
              iv. Pembayaran Yuran Yes/No

Nanti selesai membina Table di atas, Save dan masukkan data bagi setiap Table.. Akan diterangkan kaedah untuk membuat Relationship.

Monday, 5 December 2011

SISTEM INVENTORI – CONTOH PEMPROSESAN YANG TERLIBAT

ABSTRAK:
Sebuah Organisasi mengalami masalah di dalam persoalan inventori. Seringkali terjadi kesulitan. Ia melibatkan kesalahan manusia dalam mencatat tetapi juga kesulitan yang ditimbulkan kerana kaedah penyusunan yang tidak diatur dengan baik.
Penyusunan barang mempunyai tatacara tertentu dan ianya adalah sukar jika dilakukan secara manual. Selain banyaknya proses keluar masuk barang, kesulitan juga ditimbulkan oleh proses pencarian barang yang harus dikeluarkan dari gudang.
Kesulitan – kesulitan tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem inventori yang baik serta penyusunan produk dilakukan secara berkomputer. Tujuan utama pembangunan sistem ini adalah untuk mengatasi masalah kesulitan pengaturan barang secara manual serta meminimakan kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan secara manual. Sistem ini akan memudahkan dalam pencarian letak dan menemukan barang akan dikeluarkan. Pengaturan letak barang akan dipaparkan di dalam sistem seperti berikut:
• Memasukkan data barang,
• Transaksi yang melibatkan keluar-masuknya barang ke/dari gudang.
• Dari pengujian, sistem ini dapat melakukan kawalan terhadap persediaan dan memberikan laporan persediaan terbaru.
• Program yang dihasilkan juga mendukung pengaturan peletakan dan mampu memvisualisasikan lokasi penempatan.
• Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara, oleh programmer dan user. Ia memenuhi kriteria user friendly, mudah digunakan sekalipun dioperasikan oleh pengguna yang kurang berpengalaman.

PENDAHULUAN
Dalam suatu organsasi, sistem penyimpanan hasil laporan sangatlah penting peranannya. Sistem yang baik dapat menguruskan lokasi penyimpanan dan sistem penyimpanan yang baik. Tempat penyimpanan yang baik tidak harus sangat besar.
Selain itu proses pemasukan dan pengeluaran barang juga merupakan hal yang penting bagi memastikan jenis barang yang mungkin akan disimpan dan dalam jumlah yang besar pula maka akan timbul kesulitan dalam melaksanakan proses pemasukan dan pengeluaran barang.
Sistem inventori yang baik haruslah memperhatikan secara efektif dan efisyen dalam melakukan proses kemasukan dan pengeluaran barang. Oleh itu prosedur menyusun barang agar tempat yang ada digunakan secara maksimum, dan proses mengatur kedudukan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Dengan ini sistem yang berkesan dapat membantu mengatur kedudukan barang serta menampilkan peta dari barang yang harus dikeluarkan, maka proses keluar masuk barang akan lebih efektif dan efisien.

SISTEM INVENTORI

• Sistem Inventori (Backtracking)
• Sistem ini menjalankan aktiviti (proses) :
• Kemasukan barang / produk
• Pengeluaran barang / produk
• Pemeriksaan stok
• Laporan

Proses Pencarian (search) Kedudukanj (lokasi) yang tepat untuk barang yang akan diinventori adalah dengan menggunakan kaedah algoritma backtracking, iaitu penyelesaian pengaturcaraan yang dapat menyelesaikan masalah dengan kaedah yang paling baik.

PROSES KEMASUKAN BARANG
• Kemasukan barang merupakan proses penambahan inventori barang. Proses pemasukan barang dalam organisasi setelah adanya pembelian daripada pembekal (supplier).
• Jika terjadi Kerosakan, barang tidak akan disimpan sebagai inventori barang baru tetapi akan disimpan sebagai barang rosak, perlu ambil tindakan berkaitan jaminan terhadap kualiti barangan.

RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Kemasukan Barang

PROSES PENGELUARAN BARANG
• Di dalam proses pengeluaran barang, aktiviti utamanya iaitu pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan pesanan ataupun pengiriman barang ke distributor pelanggan.
• Pengeluaran barang sesuai dengan nota penjualan yang sudah dibuat dan dibuat juga surat jalan untuk barang yang sudah dikeluarkan.

RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Pengeluaran Barang


PROSES PEMERIKSAAN STOK (VERIFIKASI)

• Pemeriksaan stok dilakukan secara berkala, mengikut masa yang ditetapkan.
• Pemeriksaan stok tidak selalu dilakukan secara keseluruhan, tetapi lebih sering dilakukan untuk beberapa barang yang dianggap memiliki penjualan yang baik.RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Pemeriksaan Barang (Verifikasi)


KESIMPULAN

Pembangunan Sistem melalui kaedah:
• Analisa
• Rekabentuk
• Implementasi
• Pengujian sistem

Faedah yang diperolehi:
• Dapat membuat catatan dan laporan secara sistematik
• Efiesyen di dalam penggunaan tenaga manusia
• Menyediakan Interface (antaramuka) memudahkan pengguna.

Monday, 21 November 2011

PEMBANGUNAN SISTEM

FORMAT LAPORAN PEMBANGUNAN SISTEM

1. PENDAHULUAN
–Situasi persekitaran sistem semasa
-Mengapa Perlu Pertukaran Sistem lama kpd baru
-Memudahkan pengguna, User friendly (mesra pengguna)
-Cekap, Cepat, betul, Sistematik… * Efiesyen

2. ANALISIS KEPERLUAN SISTEM(Requirement Analysis)

Kepentingan Sistem
-Kajian Kesusasteraan (Literature Review)
-Sumber Tanah (sewa)/ Modal (kadar bunga)/ Buruh (upah)/ *
-Mengkaji Sistem Sedia Ada (Sistem lama)
-Kekuatan dan kelemahan sistem yang digunapakai.
-Ekonomik dari segi penggunaan.
-Perkembangan Teknologi

3. CADANGAN SISTEM BARU
-Mengapa Perlu Sistem baru
-Perkembangan terkini Teknologi/ Aplikasi
-Kesepaduan (Integrasi)

-Metodologi Pembangunan
-Pembangunan Kitar Hayat Sistem SDLC (System Development Life Cycle)
-Model Air Terjun (Waterfall Model)
-Model Spiral (Spiral Model)
-Prototaip (Prototype Model)
-Rajah yang terlibat (entitit Relational diagram ERD)
a) Rajah Konteks (Context Diagram)
b) Rajah paras 1
Empat (4) Rajah/simbol
-Entiti
-Proses
-Alir Data
-Stor Data
- Jadual Kerja
- Carta Gantt
- Carta PERT
-Spesifikasi Perkakasan dan Perisian yang akan digunakan

4. PEMBANGUNAN SISTEM BARU
Memilih Perisian yang dibangunkan.
-kenalpasti database yang dibina
-jadual (table) dan Form yang digunakan.
Relational diagram
-Model Antaramuka (Interface)
-User Interface- friendly (Mesra Pengguna)
-Menu
-Sub Menu
Laporan (Report)

4.PENGUJIAN SISTEM (System Testing)
Ujian Unit (sistem modul)
Ujian Integrasi (sistem bersepadu menggabungkan dua atau lebih sistem unit)
Ujian Sistem (Pengujian secara keseluruhan unit dan integrasi) dijalankan dgn Data sebenar.

5. OPERASI DAN PENYELENGGARAAN(Operation & Maintenance)

Operasi adalah proses pemindahan sistem baru kpd sistem lama.
-Secara berfasa,
-Secara Perintis,
-Secara Terus

Penyelenggaraan (Maintenance)
-Memanjangkan jangkahayat penggunaaan sistem
-Langkah memperbetulkan sistem secara berkesan bagi mengelakkan pepijat (ralat berlaku)
-Jaminan sistem berterusan
-Latihan kepada pengguna.

Sunday, 20 November 2011

CONTOH KAJIAN KES (SISTEM)

KAJIAN KES

Pengenalan
Objektif
Kaedah Kajian
Hasil Kajian
Cadangan
Penutup


1. Pengenalan

2. Objektif

3. Kaedah Kajian (methodologi kajian)
Mendapatkan suatu kajian berasaskan kepada keputusan:
a)Faktor/pembolehubah yg terlibat
b)Pemerhatian (Observation)
c)Soal Selidik 9soalan )
d)Temubual

4. Hasil Kajian
-Drp kes, dapatan yg diperolehi:
-Sistem dignakan secara manual
-Sistem Dewey (Kod)

Aktiviti Perpustakaan
-Pinjaman
-Pemulangan
-Keahlian

Kelemahan di dalam sistem:
-Susah nak dptkan bilangan peminjam mengikut harian/ mingguan/ bulanan/ tahan.
-Berlaku pertukaran kad ahli dengan kad buku./ kad ahli tercicir drp kad buku
-Kesahan kad (verifiakasi)
-Kecekapan berkurang di dalam pengurusan pinjaman dan pemulangan.

5. Cadangan

6. Penutup

Wednesday, 2 November 2011

KAJIAN KESKAJIAN KES
Pengenalan, Objektif, Kaedah Kajian, Hasil Kajian, Cadangan, Penutup

PERPUSTAKAAN DESA KAMPUNG SENDAYAN
-Perpustakaan Desa ini terletak di Kg Sendayan mempunyai bilik seluas 30 kaki X 175 kaki menempatkan lebih 20,000 buah buku pelbagai jenis.
-Jumlah keahlian Perputakaan adalah seramai 1050 orang terdiiri daripada pelbagai peringkat umur. Walaubagaimanapun hanya 258 orang sahaja yang merupakan ahli aktif, dengan purata 25 orang ahli yang hadir ke perpustakaan sehari.
-Perpustakaan ini diuruskan oleh seorang Ketua Pustakawan serta 5 orang Ahli Pustakawan.

SEMAKAN BUKU:
Membuat bancian buku sedia ada
Membuat analisis tempahan buku baru mengikut keperluan
Menerima Buku baru daripada Pembekal
Mengklaskan buku mengikut Sistem Dewey

KEAHLIAN PERPUSTAKAAN:
Menerima Pendaftaran Ahli Baru
Menyemak Keahlian Perpustakaan yang Aktif
Menamatkan Keahlian yang tidak aktif bagi 6 bulan

PROSES KEAHLIAN:
Proses yang berkaitan dengan Keahlian Perpustakaan:
Ahli yang berdaftar diberikan satu kad keahlian Perpustakaan dengan Profail berikut:
No. Ahli
Nama
No Kad Pengenalan
Alamat lengkap
No telefon
Gambar
Status Keahlian iiatu :
Ahli Dewasa,
Ahli Remaja
Ahli Kanak-kanak.


PROSES PINJAMAN BUKU:
Proses Pinjaman Buku.
-Di dalam membuat pinjaman Buku, Ahli hanya dibenarkan meminjam sebuah buku sahaja, Syarat Pinjaman Buku:
Satu Buku untuk seorang Ahli (satu Kad)
-Kad Ahli disimpan bersama dgn Katalog kad buku dan ianya disimpan di dalam rak yang
disediakan oleh Ahli Pustakawan yang bertugas.
-Kad Buku dapat mengesan ahli yang membuat pinjaman buku.
Tempoh pinjaman adalah selama 3 hari

PROSES PEMULANGAN BUKU:
-Tempoh Pinjamn Buku tidak lebih daripada 3 hari yang ditetapkan.
-Pemulangan buku di perpustakaan diuruskan oleh Ahli Perpustaakan dengan mengembalikan semula kad keahlian kepada Ahli terbabit.
Buku yang bertanda 'Redspot' hanyalah sebagai Rujukan. Oleh yang demikian buku tersebut tidak dibenarkan di bawa keluar
-Kegagalan atau Kehilangan buku pustakawan dapat dikesan melalui Kad Ahli yang masih tertinggal di dalam Rak Pinjaman.
-Sekiranya Kad tersebut di ambil oleh ahli lain. Maka pinjaman keahlian bagi buku tersebut tidak dapat dikesan oleh Ahli Pustakawan