Sunday, 10 July 2011

Inventory Planning and Systems


1.0 INVENTORY PLANNING

Inventory Plannning :
-Mengkaji Teori yang berkaitan dengan Inventory Planning
-Mengenalpasti Keperluan (Requirement) bagi Produk Inventori
O Berkaitan Stok
O Harta Modal
-Menganalisis Keperluan
-Perancangan Inventori pada masa depan

2.0 PENDEKATAN YANG DIJALANKAN BAGI INVENTORY PLANNING

i)Pendekatan Harta Modal adalah berkait rapat dengan:
O Pendekatan Produk (atau keluaran)
O Pendekatan pendapatan (income approach)
O Pendekatan perbelanjaan (expenditure approach)

ii)Pendapatan / Perbelanjaan Ekonomi adalah seperti berikut:
a) Tanah/ Bangunan --- SEWA
b) Pekerja/ Pengusaha --- UPAH
c) Pinjaman Modal --- KADAR BUNGA
d) Urusniaga --- UNTUNG/RUGI

3.0 ANALILIS KEPERLUAN INVENTORI

a)Mengenalpasti keseluruhan Stok yang sedia ada (semasa)
b)Mengenalpasti Produk/Inventory yang popular bagi Permintaaan yang tinggi
c)Mengenalpasti Kepentingan Produk untuk kegunaan semasa
d)Membuat Anggaran/ Bajet berkaitan Jumlah /Kuantiti Produk untuk membuat Pesanan Bagi Tahun Akan Datang.

4.0 PERANCANGAN INVENTORI MASA DEPAN

a)Perancangan di buat berdasarkan Permintaan Semasa.
b)Organisasi boleh menentukan keperluan Produk Inventori mengikut Dasar Sesebuah Organisasi.
c)Membuat unjuran kasar dengan meningkatkan 10% dari Harga semasa produk dengan jangkaan harga akan datang makin meningkat.

5.0 SISTEM INVENTORY

Mengapa Perlu membuat Sistem Inventori
a)Memastikan semua Produk Inventori di rekod dari semasa ke semasa di dalam sistem -Dapat memantau pergerakan Inventori secara tersusun dan mendapatkan Laporan dengan cepat dan betul.

b)Memudahkan Pengguna mendapat Maklumat secara Berkesan bagi semua yang berkaitan dengan Inventori

c)Sistem yang di buat adalah mengikut spesifikasi Keselamatan, Reliability,
Efisyen dan User Friendly.

6.0 SISTEM INVENTORI BERASASKAN KOMPUTER
a)Sistem Inventori dibangunkan menggunakan Perisian yang menyediakan Pangkalan Data.

b)Pangkalan Data (Database) adalah merupakan Sistem Pengurusan Pangkalan Data DBMS)yang popular masa kini.

c)Di antara Perisian yang selalu digunakan adalah MS-Access, Microsoft Visual Basic (VB), FoxPro, Dbase dan lain-lain.

7.0 SISTEM INVENTORI – MASA DEPAN
a)Sistem Inventori terkini adalah berasaskan kepada WebBase, di mana sistem di-upload ke dalam Website.
b)Sistem ini dapat di akses oleh pengguna yang dibenarkan secara meluas di mana jua berada.
c)Sistem yang dibangunkan mempunyai ciri keselamatan yang tinggi dan mudah untuk di pertingkatkan penggunaannya.

8.0 KEUSANGAN SISTEM
a)Sistem akan mengalami Keusangan Sistem.
b)Setiap yang baru akan menjadi Lama.

No comments:

Post a Comment