Monday, 21 November 2011

PEMBANGUNAN SISTEM

FORMAT LAPORAN PEMBANGUNAN SISTEM

1. PENDAHULUAN
–Situasi persekitaran sistem semasa
-Mengapa Perlu Pertukaran Sistem lama kpd baru
-Memudahkan pengguna, User friendly (mesra pengguna)
-Cekap, Cepat, betul, Sistematik… * Efiesyen

2. ANALISIS KEPERLUAN SISTEM(Requirement Analysis)

Kepentingan Sistem
-Kajian Kesusasteraan (Literature Review)
-Sumber Tanah (sewa)/ Modal (kadar bunga)/ Buruh (upah)/ *
-Mengkaji Sistem Sedia Ada (Sistem lama)
-Kekuatan dan kelemahan sistem yang digunapakai.
-Ekonomik dari segi penggunaan.
-Perkembangan Teknologi

3. CADANGAN SISTEM BARU
-Mengapa Perlu Sistem baru
-Perkembangan terkini Teknologi/ Aplikasi
-Kesepaduan (Integrasi)

-Metodologi Pembangunan
-Pembangunan Kitar Hayat Sistem SDLC (System Development Life Cycle)
-Model Air Terjun (Waterfall Model)
-Model Spiral (Spiral Model)
-Prototaip (Prototype Model)
-Rajah yang terlibat (entitit Relational diagram ERD)
a) Rajah Konteks (Context Diagram)
b) Rajah paras 1
Empat (4) Rajah/simbol
-Entiti
-Proses
-Alir Data
-Stor Data
- Jadual Kerja
- Carta Gantt
- Carta PERT
-Spesifikasi Perkakasan dan Perisian yang akan digunakan

4. PEMBANGUNAN SISTEM BARU
Memilih Perisian yang dibangunkan.
-kenalpasti database yang dibina
-jadual (table) dan Form yang digunakan.
Relational diagram
-Model Antaramuka (Interface)
-User Interface- friendly (Mesra Pengguna)
-Menu
-Sub Menu
Laporan (Report)

4.PENGUJIAN SISTEM (System Testing)
Ujian Unit (sistem modul)
Ujian Integrasi (sistem bersepadu menggabungkan dua atau lebih sistem unit)
Ujian Sistem (Pengujian secara keseluruhan unit dan integrasi) dijalankan dgn Data sebenar.

5. OPERASI DAN PENYELENGGARAAN(Operation & Maintenance)

Operasi adalah proses pemindahan sistem baru kpd sistem lama.
-Secara berfasa,
-Secara Perintis,
-Secara Terus

Penyelenggaraan (Maintenance)
-Memanjangkan jangkahayat penggunaaan sistem
-Langkah memperbetulkan sistem secara berkesan bagi mengelakkan pepijat (ralat berlaku)
-Jaminan sistem berterusan
-Latihan kepada pengguna.

No comments:

Post a Comment