Monday, 5 December 2011

SISTEM INVENTORI – CONTOH PEMPROSESAN YANG TERLIBAT

ABSTRAK:
Sebuah Organisasi mengalami masalah di dalam persoalan inventori. Seringkali terjadi kesulitan. Ia melibatkan kesalahan manusia dalam mencatat tetapi juga kesulitan yang ditimbulkan kerana kaedah penyusunan yang tidak diatur dengan baik.
Penyusunan barang mempunyai tatacara tertentu dan ianya adalah sukar jika dilakukan secara manual. Selain banyaknya proses keluar masuk barang, kesulitan juga ditimbulkan oleh proses pencarian barang yang harus dikeluarkan dari gudang.
Kesulitan – kesulitan tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem inventori yang baik serta penyusunan produk dilakukan secara berkomputer. Tujuan utama pembangunan sistem ini adalah untuk mengatasi masalah kesulitan pengaturan barang secara manual serta meminimakan kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan secara manual. Sistem ini akan memudahkan dalam pencarian letak dan menemukan barang akan dikeluarkan. Pengaturan letak barang akan dipaparkan di dalam sistem seperti berikut:
• Memasukkan data barang,
• Transaksi yang melibatkan keluar-masuknya barang ke/dari gudang.
• Dari pengujian, sistem ini dapat melakukan kawalan terhadap persediaan dan memberikan laporan persediaan terbaru.
• Program yang dihasilkan juga mendukung pengaturan peletakan dan mampu memvisualisasikan lokasi penempatan.
• Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara, oleh programmer dan user. Ia memenuhi kriteria user friendly, mudah digunakan sekalipun dioperasikan oleh pengguna yang kurang berpengalaman.

PENDAHULUAN
Dalam suatu organsasi, sistem penyimpanan hasil laporan sangatlah penting peranannya. Sistem yang baik dapat menguruskan lokasi penyimpanan dan sistem penyimpanan yang baik. Tempat penyimpanan yang baik tidak harus sangat besar.
Selain itu proses pemasukan dan pengeluaran barang juga merupakan hal yang penting bagi memastikan jenis barang yang mungkin akan disimpan dan dalam jumlah yang besar pula maka akan timbul kesulitan dalam melaksanakan proses pemasukan dan pengeluaran barang.
Sistem inventori yang baik haruslah memperhatikan secara efektif dan efisyen dalam melakukan proses kemasukan dan pengeluaran barang. Oleh itu prosedur menyusun barang agar tempat yang ada digunakan secara maksimum, dan proses mengatur kedudukan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Dengan ini sistem yang berkesan dapat membantu mengatur kedudukan barang serta menampilkan peta dari barang yang harus dikeluarkan, maka proses keluar masuk barang akan lebih efektif dan efisien.

SISTEM INVENTORI

• Sistem Inventori (Backtracking)
• Sistem ini menjalankan aktiviti (proses) :
• Kemasukan barang / produk
• Pengeluaran barang / produk
• Pemeriksaan stok
• Laporan

Proses Pencarian (search) Kedudukanj (lokasi) yang tepat untuk barang yang akan diinventori adalah dengan menggunakan kaedah algoritma backtracking, iaitu penyelesaian pengaturcaraan yang dapat menyelesaikan masalah dengan kaedah yang paling baik.

PROSES KEMASUKAN BARANG
• Kemasukan barang merupakan proses penambahan inventori barang. Proses pemasukan barang dalam organisasi setelah adanya pembelian daripada pembekal (supplier).
• Jika terjadi Kerosakan, barang tidak akan disimpan sebagai inventori barang baru tetapi akan disimpan sebagai barang rosak, perlu ambil tindakan berkaitan jaminan terhadap kualiti barangan.

RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Kemasukan Barang

PROSES PENGELUARAN BARANG
• Di dalam proses pengeluaran barang, aktiviti utamanya iaitu pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan pesanan ataupun pengiriman barang ke distributor pelanggan.
• Pengeluaran barang sesuai dengan nota penjualan yang sudah dibuat dan dibuat juga surat jalan untuk barang yang sudah dikeluarkan.

RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Pengeluaran Barang


PROSES PEMERIKSAAN STOK (VERIFIKASI)

• Pemeriksaan stok dilakukan secara berkala, mengikut masa yang ditetapkan.
• Pemeriksaan stok tidak selalu dilakukan secara keseluruhan, tetapi lebih sering dilakukan untuk beberapa barang yang dianggap memiliki penjualan yang baik.RAJAH CARTA ALIR (FlowChart) Pemeriksaan Barang (Verifikasi)


KESIMPULAN

Pembangunan Sistem melalui kaedah:
• Analisa
• Rekabentuk
• Implementasi
• Pengujian sistem

Faedah yang diperolehi:
• Dapat membuat catatan dan laporan secara sistematik
• Efiesyen di dalam penggunaan tenaga manusia
• Menyediakan Interface (antaramuka) memudahkan pengguna.

No comments:

Post a Comment